Sgeulachdan Thormoid - Ruairidh Gray

21:03
 
シェア
 

Manage episode 256624430 series 2582001
著作 Scottish Storytelling Forum の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Seo dhuibh dà sgeulachd èibhinn a chruthaich Tormod Mac'illeEathain, nach maireann, air an innse le Ruairidh Gray à Uibhist a Deas.

's e 'A' Bhean-Uasal NicÌomhair à Cnoc an t-Soluis air a' Bhac' tiotal a' chiad sgeulachd, sgeulachd mu dheidhinn ban-Leòdhasach a tha a' siubhal gu Tibet gus coinneachadh ri cuideigin sònraichte.

Agus 's e 'Cladh Hàllain' tiotal an dàrna sgeulachd, sgeulachd gaoil eadar Dòmhnall Phàdruig a’ Chnuic agus Peigi Iain Bhig ann an Uibhist a Deas.

This month we have two funny stories, created by the late Norman MacLean, told here by Ruairidh Gray from South Uist.

The first story is 'The noble Mrs MacIver from Cnoc an t-Soluis air a' Bhac', a story about a noblewoman from Lewis who travels to Tibet to meet a special person.

And the second story is 'The Graveyard at Hallan' which is a love story about two sweethearts in South Uist, Dòmhnall Phàdruig a' Chnuic and Peigi Iain Bhig.

7 つのエピソード