دیدگاه: کرونای «اُمیکرون» گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری

12:00
 
シェア
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on May 19, 2022 02:33 (40m ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 308304251 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
مشخصات کرونای امیکرون چیست و واکسن‌های موجود در برابر آن چه اندازه اثربخشی دارند؟اساسا جهش‌های کرونا چه دلایلی دارند و چه زمانی پایان خواهند یافت؟ آیا واکسن‌ها و داروهای کرونا، در مقاوم‌شدن این بیماری و جهش‌های آن اثر گذاشته‌اند؟

4599 つのエピソード