Radha 公開
[search 0]
もっと
Download the App!
show episodes
 
R
RADHAMADHAVAM
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
RADHAMADHAVAM

Radhamani Rajendran

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Story 1 Ammaude Kozhi -Bedtime stories for kids- മുത്തശ്ശികഥ കേട്ടുറങ്ങിയ ബാല്യം എന്നും നൊസ്റ്റാൾജിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ കഥ വായിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലെന്നുമൊക്കെ സങ്കടപെടുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കഥയുടെ പുതിയ അനുഭവമായി ഇനി കേൾക്കാം ഓഡിയോ ബുക്കുകളും. കഥകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇനി മുതൽ വായിച്ചുകേൾക്കാം.
  continue reading
 
R
Radhanath Swami
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Radhanath Swami

Radhanath Swami

Unsubscribe
Unsubscribe
ウィークリー+
 
Radhanath Swami is a Vaishnava sanyassi (a monk in a Krishna-bhakti lineage) and teacher of the devotional path of Bhakti-yoga. He is author of The Journey Home, a memoir of his search for spiritual truth. His teachings draw from the sacred texts of India such as The Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, and Ramayana, and aim to reveal the practical application of the sacred traditions, while focusing on the shared essence which unites apparently disparate religious or spiritual paths. Born Rich ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Now this big, big mountain filling a section of the room with Prasad was sitting here for over a month and Raghava Pandit’s bags were eaten by him for a whole full year, but by the Lord’s transcendental potency every preparation when he ate it, it tasted as if it was freshly cooked on that very day. Sri Caitanya Mahaprabhu Ki Jai!…
  continue reading
 
The King came down to see whether he was still alive? When Mukunda Sarkar came back to his consciousness. The King said, “Are you all right? Have you been hurt? What is your disease?” Mukunda is very humble. He said, “No I am alright. But I have some sort of disease like epilepsy and sometimes I fall down like this.”…
  continue reading
 
The residence of Kulinagram, they were here in Gambhira with the other devotees. Lord Caitanya gave them an instruction that every year at Ratha Yatra the ropes that carry Jagannath, Balaram and Subhadra from the temple to the cart, they always break. I want you to make first class silken ropes in Kulinagram and Lord Caitanya personally showed him …
  continue reading
 
First they arrived at Narendra Sarovar, then they came to the Gambhira. Lord Caitanya brought them all into the room. This area here is the temple which was the place of the house of Kashi Mishra. Just in the back side is the actual Gambhira the small room in which Sri Caitanya Mahaprabhu personally lived. About two hundred devotees were crowding i…
  continue reading
 
Swaroop Damodar Goswami wanted to live by the spirit of a Sannyasi which is to dedicate one’s body, mind, words and life in the service of the Supreme personality of Godhead exclusively without any disturbance from any materialistic social obligations.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Soon Lord Caitanya Mahaprabhu returned from his South Indian tour. The residence of Jagannath Puri they were so much in anguish of separation from Sri Caitanya Mahaprabhu it is explained just like the Chatak bird is always looking to the cloud waiting for one drop, fixed in attention.Radhanath Swami による
  continue reading
 
“Today, I consider that my eyes had achieved their success. Today, I consider that my birth in this world has attained its good fortune. Today, I am seeing the very selfsame personal form of Srila Madhavendra Puri as he stands in the form of Paramananda Puri.”Radhanath Swami による
  continue reading
 
they started offering Hanuman ji nice prasad but just to make sure he didn’t go anywhere they took chains, shackles and they tied them to his legs and his arms so that he could not escape. Every night they would shackle him so that he could not go to Ayodhya to get mahaprasad.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Please understand when Sarvabhauma and his wife were speaking ill about Amogha, they were not doing it out of hatred but out of love for him because they knew that for him to go on living in this offensive way, he was ruining his own spiritual life. They naturally loved him, so Lord Gauranga, to reciprocate with the love of Sarvabhauma, he gave pur…
  continue reading
 
In the Jagannath temple for seven days Sarvabhauma Bhattacharya declared the philosophy of monism to Mahaprabhu and he sat and he listened and after seven days Sarvabhauma said, “I have described to you such high truths and you have not asked a single question.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Sri Chaitanya Mahaprabhu was brought here to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma, studying all the intricate scriptures could understand that this was some sort of very, very deep state of the highest trance of love of God.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Chaitanya Mahaprabhu when he heard forcibly with his long beautiful arms, he took the prasad from Raghunatha and he put a morsel in his mouth and as he was about to take a second morsel, Swaroop Damodar Goswami stopped him, he said, “My Lord please, you have had enough.”Radhanath Swami による
  continue reading
 
Raghunatha was becoming so detached and disinterested in any material affairs that they married him to a beautiful women, so chaste, so lovely, the beauty of an angel and they were giving all the charge of so many immense fortunes to him, but regularly he would run away from home to go to join Lord Chaitanya. Hari Bol…
  continue reading
 
Every day they would offer their heartfelt obeisance’s to the chakra on top of the temple because it is to be considered that the chakra is non-different than the murti inside and when you worship and bow down to the chakra, you gain all the credit of worshiping the Lord within. So let us all with great sincerity and humility bow down before the Lo…
  continue reading
 
Krishnadas Kaviraj Goswami explains, in this world there are three substances that are extraordinarily powerful:One is the water that washes the feet of the great vaisnava.Two is the dust from the feet of a great vaisnava. Three is the food remnants of the great vaisnava. And Krishnadas Kaviraj Goswami declares that these three substances are maha …
  continue reading
 
Actually, Narendra Sarovar is non-different from the Ganges and the Jamuna. Both these rivers enter into this by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The devotees, they became very playful in Narendra Sarovar, they began to splash one another.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Narendra Sarovar was named after a great king of Puri whose name was Narendra from long ago. It is a very sacred place where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates would often meet and have wonderful wonderful pastimes. Srila Vrindavan Das Thakur explains that the pastimes that took place here at Narendra Sarovar, even Lord Anantasesha, w…
  continue reading
 
The obstacles that come in our life are the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They have come to help us to improve our Krishna consciousness. They have come help us to take shelter of Krishna, vaishnavas and his name.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Atharanala represents the place of the unity or the reunion of Vaishnavas. Sripad Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, Shivananda Sen, Pundarik Vidyanidhi, Shriman Pandit, Sriram Pandit, Srinidhi, Kolavecha Sridhar, Buddhimanta Khan, Murari Gupta, Acharya Ratna, Chandrashekhar, all of these great souls, as well as their wives, after K…
  continue reading
 
Why is it, Lord Nityananda Prabhu, even though he knew Lord Chaitanya would be angry with him, broke the danda? And why is it that Lord Chaitanya, who completely controlled the heart of Nityananda Prabhu unless he wanted Nityananda Prabhu to break the danda, Nityananda Prabhu would have never broken that danda.…
  continue reading
 
We have come on this wonderful yatra to develop relationships, to inspire one another, to take very seriously the gift of the chanting of the holy names, the association of devotees and the opportunities to serve, devotional service.Radhanath Swami による
  continue reading
 
There is that famous saying- ‘You can tell how rich you are by counting how many things you have that money cannot buy.’ Money cannot buy love, love of God, inner peace and happiness that can only be accessed when love of God is awakened.Radhanath Swami による
  continue reading
 
There he saw beautiful beautiful murti, self-manifested, svayambhu murti of Lord Shiva. As he came there was a continual abhishek taking place. And the devotees were chanting in great enthusiasm the holy names and glories of Lord Shiva.Radhanath Swami による
  continue reading
 
We worship Lord Shiva as Mahadev, Bhubaneswar Mahadev. He is the greatest of the demigods and he is the foremost devotee of Lord Krishna. Therefore, we do not worship him for material benedictions, mystic power or liberation. For a real Vaishnava these benedictions are great burdens and disturbance in life.…
  continue reading
 
And please give me one benediction that I never become so proud again, that I never consider myself anything but your eternal servant, that I never commit offense to you and your devotees. This material energy so strong my lord and my love for you is so great. I desire to always be beside you. I desire to reside near whatever you just reside. Pleas…
  continue reading
 
So, in this yatra if we fight for anything, we should be fighting to put other people in front of us. We should be fighting to give people convenience as before us. We shouldn't be judgmental, we shouldn't be critical. If we are, we're not going to make any advancement on this yatra.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Constantly hearing about Krishna, talking about Krishna, chanting the holy names of Krishna and serving the Vaishnavas and trying to give the mercy of Krishna to others. That was Sri Chaitanya Mahaprabhu’s example and that is our goal of life, to follow in his footsteps. So let us not talk gossip. Let us not discuss the things of the world. Let us …
  continue reading
 
we have an opportunity to make such immense spiritual progress that the ordinary take millions of births. We should be very carefully be attentive to make the best possible utilization of every moment that we are here. We should not speak about material subjects, we should not criticize, we should not gossip.…
  continue reading
 
Krishna tells us in Gita, ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham, according to the nature of our surrender, according to the quality of our love, Krishna reveals himself and similarly, Krishna reveals the holy dham according to the spirit of our prayerfulness, our humility, and our sincere devotion.…
  continue reading
 
It is our prayer that all of the assembled devotees who put their hearts, their souls, their lives, focused on serving the Vaishnavas in the holy Dham and the holy names and becoming so spiritually surcharged with the eternal benefits of this yatra that it will invigorate and empower us throughout our whole lives on the path of bhakti.…
  continue reading
 
We cannot attain it, it is beyond the scope of our abilities, our intellect, but when we are sincere, when we are serious, humble and we are eager to serve the Supreme Lord and all living beings through him with no ulterior motive, then Krishna is eager, Srimati Radharani the feminine potency, the source of all grace is eager to deliver us. That is…
  continue reading
 
When we are all together, to hear to chant, to inspire toward Krishna, toward God, what an incredible energy that is? Everyone around us is helping us to actually open our hearts to receive the grace of Krishna and then individually and collectively we become not like just an antenna but like a whole power plant in leading this energy of grace, tha…
  continue reading
 
Looking for the best TMT bar in India? Look no further than Radha TMT! When it comes to choosing the perfect TMT bar, you need to consider a multitude of factors. But fear not, because Radha TMT (Official Website: www.radhatmt.com ) has got you covered! With their exceptional quality and outstanding durability, they have earned their title as one o…
  continue reading
 
Srila Prabhupada used to tell us that Bala means strength, spiritual strength, not physical strength and Rama means one who takes pleasure. So, we should pray to Lord Balarama to give us the strength to overcome the obstacles, the impediments on the spiritual path and to carry out our service to the Vaishnavas, to the guru and to Sri Sri Radha and …
  continue reading
 
The law of economic says, that there is only a limited amount of resources and every human being has unlimited desire to enjoy. So how can ever be peace? We have to go right to the root of the illusion and establish Krishna Consciousness, God Consciousness. Otherwise, every time we try to solve the problem, it becomes worse, something else.…
  continue reading
 
He punishes us why? He doesn’t punishes us simply because of the offence he punishes us because of the mentality that cause the offence. If he sees that through the execution of devotional service, the mentality to offend others has been gone and he will forgive us of all previous offences and he will bring us back home back to godhead.…
  continue reading
 
Are you ready to elevate your construction projects to new heights? Look no further than "Radha TMT Bars" These revolutionary steel bars are poised to revolutionize the way we build, leaving traditional materials in their dust. With their superior strength and durability, Radha TMT bars ensure that your structures will stand tall against any advers…
  continue reading
 
Srila Prabhupada used to say, if you are living under a tree and you are asked to live in a palace, it’s maya to be attached to your tree, and if you are living in a palace and you are asked to live under a tree, then it’s maya to be attached to your palace.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Spoiled means ruined. When a child is accustomed to just getting so many things so easy and having so many conveniences and so many luxuries, and so many every things, the child becomes spoiled, because he becomes so attached and so addicted to having his way or her way, when the child grows up a little, the mother and father are not going to be th…
  continue reading
 
Lord Sri Krishna is explaining that there is no more dear servant to him than such a person. Of course, not all of us can immediately come to the state, but we should understand from Krishna's point of view, who is most intimately united with him in yoga.Radhanath Swami による
  continue reading
 
Loading …

クイックリファレンスガイド