An t-Iasg Òir le Ruairidh Mac'illeathain / The Golden Fish by Ruairidh Maclean

25:23
 
シェア
 

Manage episode 247882831 series 2582001
著作 Scottish Storytelling Forum の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.

Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis an sgeulachd, An t-Iasg Òir.

Bha Màrtainn agus a bhean gu math bochd is bha iad a’ fuireach ann am bothan. Chan robh biadh sam bith aca is aon latha, chaidh Màrtainn a dh’iasgach gus èisg a ghlacadh. Cha do ghlac e ach iasg bheag òir aig an robh comasan labhairt. Chuir Màrtainn an t-iasg air ais dhan mhuir nuair a gheallas an t-iasg gun toireadh e dha rud sam bith a tha e ag iarraidh.

Welcome to Sgeul is Seanchas, a new podcast by the Scottish Storytelling Forum (TRACS) which features a range of historical, traditional and funny tales in Gaelic told by some of the best storytellers in Scotland.

This month's story is The Golden Fish told by Ruairidh Maclean from Inverness.

A couple live on their own in poverty in a hovel. They have run out of food, so the man goes to catch a fish for their supper. All he catches is a small golden fish, which he returns to the sea as it speaks to him and promises to grant him anything he wishes.

7 つのエピソード