Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE (SOSTORILSTVO SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU)

シェア
 

Manage series 1008535
著作 Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE (SOSTORILSTVO SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU) の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE Thuesday, February, 9th, 2010 at 7.00 p.m. Cankarjev dom, M1 Complices are partners that jointly decide to plan and execute a crime. Yet complicities are also a legal practice among artists, entrepreneurs and scientists. Complicity is a temporary and yet obliging and intensive form of collaboration. Using images and texts, this contribution calls for an artistic mode of research in which dance, music, business and science are to jointly pursue a social and artistic phenomenon. Gesa Ziemer is professor of Cultural Theory and Aesthetics at the Zürich University of Arts. At HafenCity University Hamburg Dean and Co-Director of the new programme "Metropolitan Culture". Member of the advisory board of Steirischer Herbst Graz and PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. www.gesa-ziemer.ch SLO: Gesa Ziemer SOSTORILSTVO SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM Z?IVLJENJU Torek, 9. februar, 19.00 Cankarjev dom, M1 Sostorilci so partnerji, ki se odloc?ijo skupaj nac?rtovati in izvrs?iti kaznivo dejanje. Toda sostorilstvo je tudi zakonita praksa umetnikov, podjetnikov in znanstvenikov. Sostorilstvo je zac?asna, a obvezujoc?a in intenzivna oblika sodelovanja. Ta prispevek z uporabo podob in besedil poziva k umetnis?kemu nac?inu raziskovanja, v katerem naj ples, glasba, gospodarstvo in znanost skupaj zasledujejo druz?beni in umetnis?ki fenomen. Gesa Ziemer je profesorica estetike in kulturne teorije na vis?ji s?oli za oblikovanje in umetnost v Zu?richu. Na univerzi HafenCity v Hamburgu je predstojnica novega programa »Kultura metropole«. Je c?lanica svetovalnega odbora festivala Steirischer Herbst Graz in centra za scenske umetnosti PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. WEB LINK: http://www.gesa-ziemer.ch

2 つのエピソード