ධර්ම යාත්‍රා - 06 | Dharma Yathra 06

46:19
 
シェア
 

Manage episode 346384121 series 2919096
著作 ධර්මදානය の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
ධර්ම යාත්‍රා - 06 | Dharma Yathra ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.

Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

:::::::listen without any ads:::::::

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf

TuneIn + Alexa : http://tun.in/pj2bm

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Listen to all Pansil Maluwa episodes, සියලුම පන්සිල් මළුව වැඩසටහන් සදහා සවන්දීමට https://dharmadhanaya.podbean.com/p/pansil-maluwa/?token=64c0774c4e95530e92fc76f1ed9a1cab

Listen to all Vidharshana Rathriya episodes, සියලුම විදර්ශනා රාත්‍රිය වැඩසටහන් සදහා සවන්දීමට

https://dharmadhanaya.podbean.com/p/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B7%8F-%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA/

1504 つのエピソード