Fa Ke 公開
[search 0]
もっと

Download the App!

show episodes
 
This is a wakeup call that is aimed at keeping you active and thinking as you are preparing for your day, providing you “Information On-The-Go”. Your bacon and eggs is replaced with current affairs, sport & traffic reports, economic indicators, weather updates and a sense of humor to get you through the heavy morning traffic
 
Loading …
show series
 
Mo sekhutlhwaneng sa rona sa GBV mo mosong re buisane le ba Mme. Mme Boemo Sekgoma yo eleng mokwaledi-kakaretso wa Foramo ya Palemente ya SADC (SADC Parliamentary Forum Secretary General) ka kopano e neng ba e tsene, Lwetse a tlhola malatsi a le lesome le borataro 2021 See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Sir Max yo e leng Knowledgepreneur o re tlhaba Botlhale gore, beke e fitileng re buile ka gore re sireletsa jang megopolo le go godisa dikakanyo tsa rona gore seke ra fekeetswa ka paka e ya #TheNewNomal. Mme gompieno re totile Boitumelo jwa motho mo pakeng e ya The New Normal. See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Gompieno mo phaphosing borutelo, Morutabana Molebaloa o re rutile ka botebo le bokao jwa diane mo bokaelong jwa loago: molaya-kgosi o a itaya; pinyana fa e re 'ping' e a bo e utlwile tse di kgolo se fetwe #KeMotswana See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
SA GDP for Q2, Current account surplus for Q2 increases, Ford SA creates 1200 jobs, Injury compensation laws adopted for domestic workers and Markets See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Gompieno mo phaphosing borutelo, Morutabana Molebaloa o re rutile ka tlharololo ya bokao jwa mafoko: letlapa kgatlhanong le lefika mo go tlotlomatseng basadi le mo dikaing(symbolism) mo loagong jk. mokhutlolo; pinagare ; matshego etc. See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Mo sekhutlhwaneng sa rona sa GBV re ile ra laletsa Mildred Maropefela yo eleng Mokaedi kwa Gay Umbrela ko Bokone Bophirima, re batla go utlwa ka tiro e ba e dirang jaaka mokgatlho gore bone ba fedisa jang tshotlako ya basadi ba ba ratanang ka bong jobo tshwanang mo malapeng a bone ebile ba ba ema nokeng jang See omnystudio.com/listener for privacy …
 
Mme Keletso Mohapi, spoke about proposed tax bills on retirements she further expanded on the help for delayed GEPF death claims which have not been paid out due to Covid-19. another point she delved into is that Pick n pay is looking for women entrepreneurs to add to their supply chain she ended the segment with the days Market indicators See omny…
 
Re tswelela ka metseletsele ya rona ya The New Normal le Sir Max yo a totileng go batlisisa botlhokwa jwa gago, re lebelela dikgato tsa go batlisisa botlhokwa jwa gago mo The New Normal le gore goreng gole botlhokwa go feta pele. See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
A go nale kamano magareng ga seelo se se kwa godimo sa dintsho le kanamo ya COVID-19?” go utlwa go le gontsi se fetwe ke tshedimosetso e e rulagantsweng ke Dr Gomotsegang Molelekwa yo e leng Moitseanape wa tsa Boitekanelo jwa Tikologo, Thibelo le Taolo ya Phasalatso ya Malwetsi go tswa kwa Tshwane University of Technology. See omnystudio.com/listen…
 
Mosadi wa letlapa: Re keteka diphitlhelelo tsa ga Mme. Victoria Maelisa Mophulane-Zilanda, Mmueledi yo o tlhwatlhwa yo a nang le maitemogelo a dingwaga di feta 17. O belegetswe kwa Delareyville, kwa polaseng eo e ntshang mmidi le matonkomane mono profenseng ya Bokone Bophirima See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Re ne re totile kgonagalo ya go tshwaediwa ke mefuta ee farologaneng ya megare ee tlholang COVID-19 ka nako ele nngwe,moeng e ne e le Dr Gomotsegang Molelekwa (PhD Chemical Engineering) (Moitseanape wa tsa Boitekanelo jwa Tikologo, Thibelo le Taolo ya Phasalatso ya Malwetsi) go tswa kwa Tshwane University of Technology. See omnystudio.com/listener …
 
Mo phaphosing borutelo Morutabana wa rona ebong Rre. Molebaloa o re file thuto ka tlharololo ya lefoko "tlhapa" go phepafatsa ka metsi kgotsa diedi; tlhapologa; tlhapolosa; motlhapo; matlhapolosa. Re leba gape diane tse di totang le go gwetlha motho kwa botennye: moipolai ga a lelelwe; moepalemena o a le ikepela; mphemphe o a lapisa; motho o kgona …
 
Mme Keletso Mohapi, spoke about Min. Tito Mboweni’s relief package for the economy following the riots she also touched on the Mining industry boosts tax revenue and Patrol price increase she closed with Market Indicators See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Sir Max o tlhalosa botlhokwa jwa go dirisa mekgwa e maleba go re thusa go tswelelapele ka botshelo mo pakeng eno ya leroborobo See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Re buisane le Rre Sello Tshukudu mme re leba pharologanyo magareng ga go boloka madi le go dira sekoloto kgotsa loan, fa ngwana a siametse go tsweletsa dithuto kwa Setheong sa thuto e kgoloane See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Dr. Gomotsegang Molelekwa yo eleng Moitseanape wa tsa Boitekanelo jwa Tikologo, Thibelo le Taolo ya Phasalatso ya Malwetsi go tswa kwa Tshwane University of Technology go re neetse tsehdimosetso ka botlhokwa jwa tirisano mmogo mo go thibeleng kanamo ya #COVID-19 mo legatong labone lele atolositsweng la golaolwa ga metsamao ya batho le go emisiwa ga…
 
Mo phaphosing borutelo, re keteka bagaka re simolola ka Tata Nelson Mandela, Rre Molebaloa o re neela tlhaloso ya bokao mogaka; moswela-dikano; molwela-ditshwanelo;motswa-setlhabelo;sekgantshwane ra go garela ka mefama ya bagaka See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Re ne re laleditse Mme. Kate Mocheki, yo eleng Motsamaisi wa diporojeke ko People Opposing Women Abuse (POWA) go tswa POWA go buisana le rona ka botlhokwa jwa simolola go bua morago ga go didimala nakwana See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Dipalopalo tseno di re Ruta eng Mabapi le go Thibela Kanamo ya COVID-19?” moeng e ne e le Dr Gomotsegang Molelekwa (PhD Chemical Engineering) (Moitseanape wa tsa Boitekanelo jwa Tikologo, Thibelo le Taolo ya Phasalatso ya Malwetsi) go tswa kwa Tshwane University of Technology. See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Mo phaphosing borutelo Morutabana wa rona ebong Rre. Molebaloa o re file thuto ka dipaka tsa kgolo ya banana(bašwa) go tswa boseeng; bonyaneng go ya bokaung le bokgarebeng See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Jaaka re tsweletse go keteka mogaka #NelsonMandela ka jalo Mogaka wa bobedi ke Thabang Mokgoshi (30) o simolotse letsholo la go kwadisa Bagodi bao ba senang didiriswa tsa technology gore ba kgone go entiwa #OMogaka See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
Kgwedi ya Seetebosigo e beetswe thoko go rotloetsa baagi go boloka ka jalo, re kopile Rre Sello Tshukudu go tswa kwa Sanlam go tla go go ruta ka go boloka mo matsatsing a boima. #Covid-19 ke sebakwa sa gore re bolokele isago. See omnystudio.com/listener for privacy information.Motsweding FM による
 
#OMogaka Jaaka re ile ra umaka ko tshimologong re laleditse bagaka ba le babedi mme wa ntlha ke Dr. Marcia Lebambo (33) o dirisa mokgwa wa motshameko wa spelling bee, Mme o nale creche eo e bidiwang Dr Marcia Lebambo Academy e rutang basha ka tsa kgwebo kwa Soshanguve See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Re laleditse Dr. Gomotsegang Molelekwa yo eleng Moitseanape wa tsa Boitekanelo jwa Tikologo, Thibelo le Taolo ya Phasalatso ya Malwetsi go tswa kwa Tshwane University of Technology go re fa tsehdimosetso ka thibelo ya kanamo ya covid 19 mo pakeng ya bobedi ya legato la bone la go laolwa ga metsamao ya batho mo Aforika Borwa See omnystudio.com/liste…
 
Mo phaphosing borutelo, morutabana wa rona ebong Rre. Molebaloa o re neela thuto ka tharololo ya diane tse pedi le leele ka Rre Mothoagae: ngwana o sa utlweng molao wa batsadi o tlaa utlwa wa manong; ga go tume di magetla; go tuma di nang le beng le go isa marekhu maokaneng See omnystudio.com/listener for privacy information.…
 
Loading …

クイックリファレンスガイド

Google login Twitter login Classic login